09123246403،021-66133000

مفتول گالوانیزه

لیست محصولات 

لیست محصولات مفتول گالوانیزه

مفتول گالوانیزه

ردیفمحصولضخامتنوعواحد قیمتقیمت
1سیم رابیتس بندی مفتول 1.21.2 mmگرمکیلوگرم12,200 تومان
2سیم اسکوپ مفتول 1.51.5 mmگرمکیلوگرم12,200 تومان
3مفتول 2 گالوانیزه گرم2.0 mmگرمکیلوگرم9,930 تومان
4مفتول 2.2 گالوانیزه گرم2.2 mmگرمکیلوگرم9,880 تومان
5مفتول 2.4 گالوانیزه گرم2.4 mmگرمکیلوگرم9,880 تومان
6مفتول 2.8 گالوانیزه گرم2.8 mmگرمکیلوگرم9,880 تومان
7مفتول 3 گالوانیزه گرم3.0 mmگرمکیلوگرم9,880 تومان
8مفتول 3.5 گالوانیزه گرم3.5 mmگرمکیلوگرم9,880 تومان
9مفتول 4 گالوانیزه گرم4.0 mmگرمکیلوگرم9,930 تومان

سایر محصولات