09123246403،021-66133000

سیم آرماتوربندی

لیست محصولات سیم آرماتوربندی 

لیست محصولات سیم آرماتوربندی

سیم آرماتوربندی

ردیفمحصولضخامتوزننوعواحد قیمتقیمت
1سیم آرماتوربندی 1.5 نرم1.5 mm14_17 kgمفتول سیاهکیلوگرم8,500 تومان
2سیم آرماتور بندی 2.5 نرم2.5 mm14_17 kgمفتول سیاهکیلوگرم8,500 تومان
3سیم آرماتور بندی 3 نرم3.0 mm14_17 kgمفتول سیاهکیلوگرم8,500 تومان
4سیم آرماتور بندی 4 نرم4.0 mm14_17 kgمفتول سیاهکیلوگرم8,500 تومان
5سیم آرماتور بندی فابریک 1.5 بسیار نرم1.5 mm15 kgمفتول سیاهکیلوگرم9,200 تومان
6سیم آرماتور بندی فابریک 2.5 بسیار نرم2.5 mm15 kgمفتول سیاهکیلوگرم9,200 تومان
7سیم آرماتور بندی فابریک 3 بسیار نرم3.0 mm50 kgمفتول سیاهکیلوگرم9,200 تومان
8سیم آرماتور بندی فابریک 4 بسیار نرم4.0 mm50 kgمفتول سیاهکیلوگرم9,200 تومان

سایر محصولات